Category Archives: Przemysł i zmiany na świecie

WIELKI PRZEMYSŁ

Róża Luksemburg jednak nie dostrzegła, jak nici wychodzące z, tych ośrodków głęboko przenikają cały kraj i jakimi metodami wplą­tują one w swoją służbę sektory pozornie pozostające w stadium archaicznym. W krajach tych wielki przemysł nie eliminuje wiej­skiego kowala — jak to ma miejsce w krajach o ekonomice doj­rzałej — lecz dzięki koncentracji produkcji żelaza sztabowego osią­ga, że każdy chłop podkuwając w kuźni konia płaci podatek na rzecz wielkiego kapitału; wielki przemysł nie eliminuje rzemiosła szewskiego, lecz przez koncentrację garbarni obciąża każdego no­szącego buty ukrytym podatkiem konsumpcyjnym.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

POWSTAŁA STRUKTURA

Stąd zjawisko, które można by nazwać koegzystencją anachronizmów. Rozumiemy przez nią współistnienie w czasie zja­wisk, które w przebiegu klasycznym nigdy nie współistniały. W Anglii musiał zniknąć domowy przemysł tkacki, by mogły pow­stać wielkie, nowoczesne mechaniczne fabryki tkackie. W Polsce oba te zjawiska doskonale współżyły. Powstała struktura ekonomiczno-społeczna o frapujących kontrastach, którą tak dobrze znamy z dziejów Polski. Obok no­woczesnych zakładów tekstylnych Scheiblera i Grohmana istnieje w kraju chłopska domowa produkcja tkacka; obok nowoczesnego przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku, wielki piec w Chlewiskach iść będzie na wodzie i węglu drzewnym.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

CECHY TRWAŁOŚCI STRUKTURY

Nieraz tuż obok obszar- niczej plantacji buraka cukrowego „chabeta” małorolnego cłiłopa, „proletariusza z nadziałem”, ciągnęła pług o złamanym i zbitym przez kowala lemieszu; obok paru wielkich i doskonałych linii ko­lejowych, po rozjeżdżonych „polskich” drogach ciągnęły chłopskie, nieokute nieraz wozy. Nie od rzeczy będzie zestawienie z tymi ana­chronizmami współistnienia nauki i sztuki — w niektórych dzie­dzinach na światowym poziomie — z istnieniem 25% analfabetów.Co gorsza, struktura ta miała cechy trwałości. Właśnie dlatego, że wielki kapitał innymi metodami przeniknął w głąb ży­cia gospodarczego kraju, właśnie dlatego że metody te były dla niego niesłychanie dochodowe, nie miał on powodów lokować swych -zysków w dalszej industrializacji.Kto miałby wątpliwości, że struktura ta miała cechy trwałe, niech spojrzy na dzisiejszą Portugalię, Hiszpanię, Grecję czy kraje Ameryki Łacińskiej.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

PERSPEKTYWY DZISIEJSZYCH KRAJÓW ZACOFANYCH

Po przeglądzie udanych i nieudanych prób industrializa- cyjnych spójrzmy teraz na sytuację dzisiejszego świata.1/4 ludzkości żyje dziś w krajach wysokouprzemysłowio- nych (w tym ZSRR).Ponad 1/4 ludzkości żyje w krajach, które, zaznawszy w przeszłości większych czy mniejszych prób industrializacyjnych lub nawet nigdy ich nie zaznawszy, weszły na drogę industrializacji socjalistycznej.Ponad 1/3 ludzkości stoi w obliczu wyboru. Wchodzą tu w grę państwa najrozmaitsze: państwa o nie­podległości sięgającej średniowiecza, jak Hiszpania; państwa, któ­re uzyskały niepodległość stokiłkadziesiąt lat temu, jak Grecja czy republiki południowoamerykańskie; państwa zrodzone zaledwie wczoraj lub rodzące się dziś. Wchodzą w grę narody zamieszkujące terytoria uprzywilejowane bądź upośledzone przez naturę.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

WIELKIE MONOKULTURY

Kraje o  wielkich monokulturach rolnych i kraje o wielkich „monokultu­rach” przemysłowych (naftowe). Społeczeństwa o strukturze w za­sadzie burżuazyjnej, kraje o silnych przeżytkach feudalnych i kra­je, w których większość ludności żyje na szczeblu plemiennym. Rozpiętość dochodu społecznego na głowę pomiędzy najbardziej za­awansowanymi z nich a najbardziej opóźnionymi jest ogromna. Różnice są tu tak wielkie, że stawiają pod znakiem zapytania ra­cjonalność operowania kategorią „kraje zacofane”. Z uzasadnieniem bowiem powiedzieć można, że jedynym, co wspólne tej kategorii państw, którą nazywamy gospodarczo zacofanymi czy słabo rozwi­niętymi, jest właśnie to, że nie są one gospodarczo rozwinięte.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

BIERNE AKCEPTOWANIA

Będąc jak najdalszymi od biernego akceptowania wszelkiego rodzaju wyobrażeń potocznych musimy jednak liczyć się z tym, że pojęcie to stworzone zostało przez życie, że jego częste występowanie w praktyce politycznej i ideologicznej świadczy ja­koś o jego użyteczności, że wreszcie operujący tym pojęciem doro­bek naukowy ostatnich lat, tak daleki od stworzenia uogólniającej teorii, jest przecież ogromny. Jest rzeczą niedziwną, że w obecnym, względnie wczesnym jeszcze etapie tych badań, w toku mnożących się lokalnych analiz, coraz bardziej na plan pierwszy wybijają się dzielące te kraje różnice, że naiwnie początkowo stosowane poję­cie zbiorcze zostaje stopniowo rozłożone na cały wachlarz składa­jących je różnorodności.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

POZNANIE NAUKOWE

Faktem jest jednak jednocześnie, że droga poznania naukowego nie powinna zatrzymywać się na tym etapie, że powinna mieć już przed oczyma etapy dalsze: klasyfikację i generalizację. We wszystkich krajach omawianej grupy istnieje, w większym czy mniejszym stopniu, wola przewalczenia zacofania gospodarczego i wszystko wskazuje na to, że wola ta będzie wzras-. tać. Wprawdzie znajdują się bonzowie białej nauki, którzy lubią tłumaczyć Hindusom odmienność wartości hinduskiej cywilizacji i przestrzegać ich przed przejmowaniem wartości europejskiej cy­wilizacji przemysłowej.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

MODNA FORMA

Ta modna obecnie forma uznania dla odręb­ności cywilizacyjnej nie znajduje jednak dziś wiele zrozumienia u samych zainteresowanych. Wiedzą już oni, że wśród wielu do­brych i złych zjawisk, które niesie ze sobą cywilizacja przemysłowa jest też i dwukrotne przedłużenie przeciętnego trwania życia ludz­kiego i zmniejszenie liczby zgonów dziecięcych, i wykształcenie otwierające świat i czyniące życie bogatszym, i parę innych, równie fundamentalnych zdobyczy.We wszystkich krajach omawianej grupy istnieje w więk­szym czy mniejszym stopniu przekonanie, że droga do nadrobienia opóźnienia gospodarczego prowadzi przez uprzemysłowienie. I wszystko wskazuje na to, że przekonanie to będzie się rozpow­szechniać.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

SPECJALIZACJA ROLNICZA

Choć dość często spotyka się mandarynów białej nauki tłumaczących tym krajom, że droga ich rozwoju gospodarczego winna prowadzić przez specjalizację rolniczą (przed drugą wojną świa­tową i bezpośrednio po niej udzielano takich rad i nam), to nawet bez wchodzenia w meritum sporu wystarczy stwierdzić, że wola uprzemysłowienia stała się dziś tak potężnym zjawiskiem społecz­nym, że żadne najbardziej wyszukane dowody nie potrafią nią za­chwiać. Ona kształtuje w dużej mierze sytuację. A jeśli tak — to spójrzmy teraz, jak w świetle scharakteryzowanych wyżej doświad­czeń historii kształtuje się perspektywa uprzemysłowienia owych krajów?

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.

W ŚWIETLE CZYNNIKÓW

Znów znajdują się badacze, którzy lubią podkreślać rze­komą dogodność sytuacji, w jakiej te kraje się znajdują. Z jednej strony wskazują, że mogą one stosować od razu najnowsze osiąg­nięcia techniki, nie musząc przechodzić po kolei wszystkich jej eta­pów, od „latającego czółenka” Kaya i parostatku Watta poczyna­jąc. Ale czy naprawdę mogą? Z drugiej strony wskazują oni na ry­walizację bloków w pomocy dla krajów zacofanych. Ale krótkie jeszcze doświadczenie tej pomocy wskazuje, że jest ona bardzo uży­teczna, lecz jedynie jako dodatek do rezultatów wysiłku wewnętrz­nego zainteresowanego narodu.Spójrzmy więc na sprawę w świetle czynników, które w historii doprowadziły już do sukcesów w procesie przewrotu prze­mysłowego.Rabunek kolonii jako źródło akumulacji nie wchodzi w rachubę. W dużej części przecież to są właśnie byłe kolonie, same przez pokolenia rabowane.

Cześć! Jestem Agata i bloga prowadzę jako jedną z moich pasji. Modą i dbaniem o urodę interesowałam się zawsze. Bardzo lubię komponować stylizacje i dobierać dodatki. Jeśli podobają Ci się treści jakie zamieszczam na blogu to zapraszam do pozostania na dłużej, komentowania i likowania profilu na fb.